Mountain Range Through a Tennis Racket

This is great

 

 

h/t Barry

 

Source:

Tennis Racket Mountain Range Chart (Ritholtz)